CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhằm cung cấp và quản lý các dịch vụ trên trang web. Khi bạn đăng ký, thông tin cá nhân như Email, Họ tên, Số Điện thoại có thể được yêu cầu. Việc cung cấp thông tin phải đảm bảo đúng đắn và pháp lý, và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến thông tin khai báo.

Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các mục đích phù hợp và tuân thủ “Chính sách Bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn qua các phương tiện như gởi thư, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin kỹ thuật và bảo mật.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân:

Ngoại trừ những trường hợp được mô tả trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với đơn vị nghiên cứu thị trường, nhưng họ sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết như yêu cầu pháp luật, bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, hoặc bảo vệ an toàn cá nhân.

Truy Xuất Thông Tin Cá Nhân:

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào qua các liên kết phù hợp được cung cấp.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi phương tiện có thể, sử dụng nhiều công nghệ bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép.

Thay Đổi Về Chính Sách:

Nội dung của Chính sách Bảo mật có thể thay đổi để đáp ứng nhu cầu và phản hồi từ khách hàng. Chúng tôi sẽ cập nhật thời gian “Cập Nhật Lần Cuối” khi có sự thay đổi.

Phạm Vi Chính Sách:

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng tại trang web của chúng tôi và không liên quan đến bên thứ ba đặt quảng cáo. Đề nghị bạn đọc và tham khảo Chính sách Bảo mật của từng trang web bạn truy cập.