CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

Bao gồm các điều kiện hạn chế, tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình, quy định.

1. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN
2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
3. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO NHẬN